Stories

Whatzit
Vusi le Sinazo
Tshimo ya Mong Shabalala
Tshepiso ke tshepiso
Thukile ya Sethoto
Thoko o fuwa naledi ya kgauta o bile o a sunwa
Thembela moyeng
Thaba ya galase
Tau le Tshwene
Takatso ya letsatsi la tswalo
Sopho ya lejwe
Sopho e kgethehileng ya Thoko
Seterata se tswang pele lefatsheng
Sepoko ka hara dipijama tsa Nkgono
Sepatjhe sa mamolapo
Sekotlolo sa phutu
Sefefo
Salate ya mebala e robedi
Re lokela ho ya teng!
Rapolasi le lelapa la hae
Phindulo le mokopu
Pale e makatsang ya Zimkhitha ya fofang
Ntlo e nang le difensetere tsa kgauta
Ntatu le Sefate sa Bommelak
Nonyana ya pula
Nkwe, qibi le tadi
Nkemele hore ke none pele!
Neo le lefatshe le leholo, le batsi
Mpho ya Sisanda
Mpho ya Ntate bakeng sa letsatsi la tswalo
Motswalle wa Thoko wa hlooho ya kgomo
Motswalle wa sebele
Motswalle wa nnete, wa hlooho ya kgomo
Motjhalla le Letsatsi
Motinyane le sefate sa garenate
Moshanyana le Phokojwe
Mosadimoholo le kolobe ya hae
Morena wa dinonyana
Monna wa Boroso
Mong Mmutla o kopana le Mong Mandela
Mohatla wa Haruki
Mmutla le Noko
Mme o kopakopanya dintho
Mme Mamoeng o Thabisa Nkgono
Mini Mosha o fumana motswalle
Metswalle ya Hanna
Matsatsi a Phomolo a Hope
Malusi le Setshosa sa Bateng
Lwazi le kolotsana
Letsatsi le bodutu la Abuti Mmutla
Letsatsi la tswalo le lebe ka ho fetisisa
Leteketifi le hlwahlwa
Leteketifi Gus, eo e leng korela
Leshodu la menko
Lentswe la Kamuzu
Lehodimo le wela fatshe!
Korila e bitswang Gus
Koketso o lahlehelwa ke dikgoho
Khabetjhe e tlolatlolang
Kgudu o palama tekesi
Kgudu le dinonyana
Kgaka e neng e behela mahe a kgauta
Kamoo mpshe e neng e fumane molala o molelele ka teng
Kamoo dipale di neng di qale ka teng
Jeresi ya Koketso eo a e ratang
Hona le hwane
Hobaneng ha kgwedi e eba nyane ebile e eba kgolo
Hobaneng ha ditshwene di dula difateng
Felleng o ithuta ho bala
E qadile ka mootlwana
Dijo tse monate
Dieta tsa Koketso tsa moketjana
Buka ya pele ya Thoko ya laeborari
Borashe ba ho taka ba mehlolo
Bohle ba kgethehile