Stories

`Umngani othembekile
Zaqala kanjani izindaba
Yilowo nalowo ubalulekile
Yayithola kanjani intshe intamo ende
UVusi noSinazo
UThembela udlala emoyeni
Usuku olunesizungu lukaBhuti uNogwaja
Usuku lokuzalwa olubi kunazo zonke
USiphepho
UPhindulo nethanga
UNtathu neSihlahla seBhomelaki
UNogwaja neNhloli
UNeo nomhlaba omkhulu, obanzi
Umthungi oyinkom' edla yodwa
Umsila kaHaruki
Umseshi uGus, imfene
Umseshi ohamba phambili
UMnumzane uNogwaja uHlangana noMnumzane uMandela
Umngani omkhulu ukudlula bonke
Umngani omkhulu kaThoko
Umlimi nomndeni wakhe
Umgwaqo omuhle kakhulu emhlabeni
Umfana nempungushe
UMama uphambanisa izinkomishi
UMama uMoeng wenza Obekungalindelekile
UMalusi neNunu yakuBhavu
ULwazi nenqola
UKuyini
UGus, imfene enkulu
UFudu ugibela itekisi
UFudu nezinyoni
UFeleng ufunda ukufunda
UBubhibhi uMini uthola umngani
Kwaqala ngomdlwane
Kungani izinkawu zihlala ezihlahleni
Kumele sihambe manje!
Kgoši ya dinonyana
Kancane nje
Izwi likaKamuzu
Izicathulo zedili zikaKoketso
Isobho likaThoko lekhethelo
Isobho letshe
Isiwula esinguThukile
Isipoki esigqoke amaphijama kaGogo
Isipho sikaSisanda
Isipho sikaBaba sosuku lokuzalwa
ISinkwe nelanga
Isikhwama senkosazane yasolwandle
Isifiso sosuku lokuzalwa
Isethembiso asiguquki
Isela lamavumba
Isalukazi nengulube yaso
Isaladi enemibala eyisishiyagalombili
Inyoni enisa imvula
Intaba eyingilazi
Inqomfi nesihlahla sehalananda Insumansumane
Inkanyezi esagolide nokuqatshulwa kukaThoko
Ingadi kaMnumzane Shabalala
Indoda Yebhurevosi
Indlu enamafasitela egolide
Indishi yophuthu
Indaba emangazayo kaZimkhitha owayentanta emoyeni
Impangele eyayizalela amaqanda egolide
Iklabishi eligxumayo
Ijezi likaKoketso alithanda kakhulu
Iintsizi zika-Sefudi
Iholide likaHope
Idili
Ibhulashi lokupenda lomlingo
Ibhubesi nenkawu
Abangani bakaHanna