Stories

Yin'a le
Wonke umntu ukhethekile
UVusi noSinazo
UThembela emoyeni
Usuku lukaBhuti Mvundla oludikayo
UPhindulo kunye nethanga
UNtatu nomthi weBommelak
UNomatse kunye neLanga
Umzi oneefestile zegolide
Umvundla kunye neNcanda
Umthungi owayelilolo
Umsila kaHaruk
UMomma uMoeng wenze okungalindelekanga
UMnumzana Mvundla Uhlangana noMnumzana Mandela
Umnqweno wosuku lokuzalwa
UMini Gala wakha ubuhlobo
Umhlobo othembekileyo
Umhlobo osenyongweni kaThoko
Umfama kunye nosapho lwakhe
UMama ubhidanise iikomityi
UMalusi kunye neGongqongqo laseBhafini
ULwazi kunye nomatrayivethi
Ukumkani weentaka
Ukujabha kukaSefudi
UKoketso ulahle iinkukhu
UGus, igorila engumcuphi
Ufudo lukhwela iteksi
UFudo kunye neentaka
UFeleng ufunda ukufunda
Oyena-yena mhlobo ndimthandayo
Ontshontsha iphunga
Olona suku lokuzalwa lwakhe lwalubi
Neo and the big, wide world
Linda ndide ndityebe ngokwaneleyo!
Kutheni inyanga imana incipha iphinde ibenkulu
Kutheni iinkawu zihlala emithini
Kufuneka sihambe ngoku!
Konke kwaqala ngenjana
Izihlangu zetheko zikaKoketso
Ixhegokazi kunye nehagu yalo
Isuphu yelitye
Isuphu ekhethekileyo kaThoko
Isitya somphokoqo
Isitiya sikaMnumzana Shabalala
Isithembiso sisithembiso
Isiporho esinxibe iipijama zikaMakhulu
Isipho sikaTata sosuku lokuzalwa
Isipho sikaSisanda
Isipaji sikamamlambo
Isihiba esinguThukile
Isidlo
Isibhakabhaka siyawa!
Isaladi enemibala esibhozo
Intwanana nje encinane
Intak’emvula
Intaba yeglasi
Inkwenkwezi egolide nokuphuzwa kukaThoko
Inkwenkwana nodyakalashe
Inkanyamba
Ingonyama kunye nenkawu
Indodana yeSoseji
Indlela eyayifumana ngayo inciniba intamo yayo ende
Incwadi yethala leencwadi yokuqala kaThoko
Incutshe yomcuphi
Impangele eyayizalela amaqanda egolide
Ilizwi likaKamuzu
Ikhaphetshu eqakathayo
Iholide kaHope
Ihlosi, intini nempuku
Igwangqa nomthi werharnathi
Igorila egama linguGus
Ibrashi yokupeyinta yomlingo
Ibali elimangalisayo likaZimkhitha owayebhabha
Eyona jezi ayithandayo uKoketso
Esona sitalato sigqwesileyo ehlabathini
Aqala njani amabali
Abahlobo bakaHanna